Меню
Количка

Поверителност и лични данни

Ние от www.megadeal.bg осъзнаваме съвсем ясно доверието, което ни гласувате, както и нашата отговорност да защитим Вашата поверителност. Тази отговорност включва и това да Ви уведомим за събираната от нас информация, когато използвате нашите продукти и услуги, защо я събираме и как я използваме, за да подобрим практическата Ви работа.

Тази Декларация за поверителност се отнася за всички продукти, услуги и уеб сайтове, предлагани от www.megadeal.bg или нейните партньори и дъщерни дружества, наричани събирателно „услуги“ на  www.megadeal.bg и описва как определени услуги обработват личната информация.

Каква информация събираме и как я използваме

Предлагаме редица услуги, като например терсене в уеб сайта, за които от Вас не се изисква да си регистрирате профил или да ни предоставяте лична информация. За да Ви предоставим пълния си набор от услуги, може да събираме следните видове информация:

Информация, предоставена от Вас – Когато си регистрирате профил в www.megadeal.bg или започнете да използвате друга услуга или промоция на www.megadeal.bg, за които се изисква регистрация, ние Ви молим за лична информация (като например Вашето име, имейл адрес и парола за профила). Тази информация съхраняваме в шифрован вид на защитени сървъри. Може да комбинираме информацията, която предоставяте чрез профила си, с информация от други услуги на www.megadeal.bg или на трети страни с цел подобряване на практическата Ви работа и повишаване на качеството на услугите ни. За определени услуги може да Ви дадем възможност да се откажете от комбинирането на тези данни.

 

Комуникации с потребителите – Когато изпратите до www.megadeal.bg електронно писмо или друг вид съобщение, възможно е да ги запазим, за да обработим запитването Ви, да отговорим на исканията Ви и да подобрим нашите услуги.

Услуги на www.megadeal.bg на партньорски сайтове – Някои от услугите си предлагаме съвместно с други уеб сайтове. Личната информация, която предоставяте на тези сайтове, може да бъде изпратена на www.megadeal.bg с цел осигуряване на услугата. Обработваме тази информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Тъй като партньорските сайтове, чрез които се предлагат нашите услуги, може да имат различни практики за поверителност, Ви препоръчваме да прочетете техните декларации за поверителност.

Връзки – Възможно е www.megadeal.bg да предоставя връзките във формат, който ни позволява да проследяваме тяхното използване. Тази информация ни служи да подобрим качеството на технологията си за търсене, персонализираното съдържание и реклами.

Уеб сайта www.megadeal.bg обработва лична информация само за целите, описани в тази Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на конкретни услуги. В допълнение към горепосоченото тези цели включват:

Предоставяне на нашите услуги, включително показване на персонализирано съдържание и реклами;

Проверка, проучване и анализ с цел поддържане, защита и подобряване на услугите ни;

Гарантиране на техническото функциониране на мрежата ни;

Защита на правата или собствеността на  www.megadeal.bg или нашите потребители;

Разработване на нови услуги.

Право на избор относно личната информация

Когато започнете да използвате определена услуга, за която се изисква регистрация, трябва да ни предоставите лична информация. Ако използваме тази информация за цели, различни от тези, за които тя е била събрана, преди това ще поискаме Вашето съгласие.

Ако възнамеряваме да използваме личната информация за цели, различни от описаните в тази Декларация за поверителност и/или в съобщенията за поверителност на съответните услуги, ще Ви предложим ефективен начин да откажете подобна употреба за тези други цели. Не събираме и не използваме деликатна информация за цели, различни от описаните в настоящата Декларация за поверителност освен ако не сме получили предварителното Ви съгласие.

Повечето браузъри предварително са настроени да приемат „бисквитки“, но можете да пренастроите своя браузър така, че да ги отказва изобщо или да показва съобщение, когато до него е изпратена „бисквитка“. Ако „бисквитките“ са деактивирани обаче, някои функции и услуги на www.megadeal.bg може да не работят правилно.

Можете да откажете да предоставите лична информация на която и да е от услугите ни. В този случай обаче www.megadeal.bg може да не е в състояние да ви осигури съответните услуги.

Споделяне на информацията

С други фирми или външни лица www.megadeal.bg споделя лична информация само в следните ограничени случаи:

Имаме Вашето съгласие за това. За споделянето на всяка деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие.

Тази информация предоставяме на своите дъщерни дружества, партньорски организации или други доверени фирми или лица, които я обработват от наше име. Задължаваме тези трети страни да приемат да обработват личната информация съгласно нашите указания и в съответствие с настоящата Декларация, както и с всички други приложими мерки за поверителност и сигурност.

Имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е необходимо за:

(a) спазване на приложимо законодателство, наредба, законов ред или влязло в сила държавно изискване;

(б) прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на техни потенциални нарушения;

(в) разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността;

(г) предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на  www.megadeal.bg , нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Ако  www.megadeal.bg стане предмет на сливане, придобиване или друга форма на продажба на част или на всички нейни активи, ще гарантираме поверителността на личната информация, включена в тези транзакции, и ще дадем предизвестие, преди личната информация да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна декларация за поверителност.

Възможно е да споделяме с трети страни определени части обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена дума, или броя потребители, кликнали върху конкретна реклама. Тази информация не Ви идентифицира лично.

Моля, свържете се с нас на долупосочения адрес, ако имате допълнителни въпроси относно управлението и употребата на лична информация.

Защита на информацията

Дейността на www.megadeal.bg е свързана с извършването на следните основни услуги:

       Администриране на уеб сайта – www.megadeal.bg

       Електронна търговия чрез електронен магазин , находящ се на адрес –www.megadeal.bg

както и всички съпътстващи и допълнителни услуги се осъществява при стриктно спазване на действащите разпоредби на Закона за защита на личните данни.

За целите на извършвне на гореописаните услуги се събират лични данни (имена и адреси и др.). Лицата, на които е събрана лична информация, могат да упражнят всички права, предоставени им съгласно горепосочения закон, спрямо www.megadeal.bg в качеството му на администратор на лични данни.

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и на мерките за тяхната защита, както и физическите мерки за сигурност с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, контрагентите и представителите на СМАРТ ДЕПО ЕООД – администратор на уеб сайта www.megadeal.bg, на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са обвързани със задължения за спазване на поверителността и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

Цялост на данните

www.megadeal.bg администратор на уеб сайта www.megadeal.bg обработва личната информация само за целите, за които тя е била събрана, и съгласно тази Декларация за поверителност и/или приложимите съобщения за поверителност на съответните услуги. Ние преразглеждаме практиките си за събиране, съхранение и обработка на данните, за да гарантираме, че събираме, съхраняваме и обработваме само тази лична информация, която ни е необходима за предоставяне или подобряване на услугите ни или за другояче разрешеното според настоящата Декларация. Предприемаме основателни мерки, за да гарантираме, че личната информация, която обработваме, е точна, пълна и актуална, но разчитаме на нашите потребители при необходимост да актуализират или коригират личната си информация.

Достъп и актуализиране на личната информация

Когато използвате услугите на www.megadeal.bg, ние добросъвестно полагаме усилия да Ви предоставяме достъп до личната Ви информация и възможност тя да бъде коригирана, ако е неточна, или да бъде изтрита по Ваша заявка, освен ако запазването й не е необходимо съгласно закона или на базата на законови бизнес основания. Преди обработката на такива заявки ние изискваме от потребителите да идентифицират себе си и информацията, до която заявяват достъп за преглед, коригиране или премахване. Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица или са крайно непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервен лентов носител), или за които достъпът не е наложителен по други причини. Във всеки случай, в който предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, извършваме тази услуга безплатно, освен ако това не изисква прекомерно много усилия. За някои от услугите ни съществуват различни процедури за достъп, коригиране или изтриване на личната информация на потребителите.

Промени в тази Декларация за поверителност

Моля, обърнете внимание, че настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодически. Ние няма да ограничим правата Ви според тази Декларация без Вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване, (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги). Версията на тази Декларация за поверителност е означена най-горе на страницата посредством датата на влизането й в сила. Поддържаме и архив с нейните предишни версии за Ваша справка.